Saturday, October 15, 2011

.....Melayani Perasaan

Terasa kosong hati dan jiwa.....kerap?, sekali-sekala? Ada kalanya? Jarang?....ubatilah sebelum parah. Berbalik pada asas kehidupan...beriman,bertaqwa,bersabar,penuhi dada dengan pengajian ilmu, mengamal kehidupan yang baik...dan tidak sesekali melupakanNya.

No comments:

Post a Comment